• L1
 • L2
 • L3
 • L4
 • L5
 • พสกนิกรหลั่งไหล ถวายน้ำสรงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • พสกนิกรหลั่งไหล ถวายน้ำสรงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • พสกนิกรหลั่งไหล ถวายน้ำสรงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • พสกนิกรหลั่งไหล ถวายน้ำสรงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • พสกนิกรหลั่งไหล ถวายน้ำสรงพระบรมศพในหลวง รัชกาลที่ 9 (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • M1
 • M2
 • M3
 • M4
 • M5
 • “ทำไมคนไทยถึงรักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ถึงเพียงนี้” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • “ทำไมคนไทยถึงรักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ถึงเพียงนี้” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • “ทำไมคนไทยถึงรักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ถึงเพียงนี้” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • “ทำไมคนไทยถึงรักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ถึงเพียงนี้” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • “ทำไมคนไทยถึงรักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้ถึงเพียงนี้” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • R1
 • R2
 • R2
 • R2
 • R2
 • สื่อนอกแพร่ภาพหาชมยากของในหลวง “น้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • สื่อนอกแพร่ภาพหาชมยากของในหลวง “น้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • สื่อนอกแพร่ภาพหาชมยากของในหลวง “น้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • สื่อนอกแพร่ภาพหาชมยากของในหลวง “น้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)
 • สื่อนอกแพร่ภาพหาชมยากของในหลวง “น้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์” (ภาพข่าวจาก www.manager.co.th)

ยินดีต้อนรับสู่ หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนศ.ใหม่ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ม. รามคำเเหง สาขา OASC

on 22 กรกฎาคม 2554. Posted in รามคำแหงต่างแดน

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท

ปริญญาตรี (ภาค 1/2561) รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - วันที่ 17 พฤฤษภาคม 2561 จำนวน 3 สาขาวิชา ดังนี้

1. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ)

3. หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)   

ศึกษา รายละเอียดเบื้องต้น หลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้ที่ลิงค์นี้
ดูรายละเอียด ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำเเหง ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปริญญาตรี สาขาวิทยบริการต่างประเทศ

รับสมัคร On-line ทาง   (ระบบจะเปิดให้สมัครได้ในช่วงที่เปิดรับสมัครเท่านั้น) เมื่อทำการสมัครเเล้วให้ปรินส์เอกสารใบสมัคร พร้อมเเนบเอกสาร ดังต่อไปนี้เพื่อจัดส่งไปยังมหาวิทยาลัยตามที่อยู่ด้านล่าง

เอกสารหลักฐานการสมัคร

 1. ใบสมัครเป็นนักศึกษาที่มีลายเซ็นของผู้สมัคร 1 ฉบับ (พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต)
 2. สำเนา หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2ฉบับ กรณีขอเทียบโอนหน่วยกิตต้องส่งสำเนาใบรับรองผลการศึกษาอีก 1 ฉบับพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบสำเนาใบเทียบวุฒิด้วย
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการไทย หรือสำเนาบัตรประจำตัวของประเทศนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. สำเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับและรับรองสำเนาถูกต้อง
  4.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด
  4.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือสำเนาหลักฐานแสดงตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 หรือ ข้อ 5  
  4.3 กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งสำเนาใบสุทธิทางพระหรือใบทราบฉายาแทนชื่อ

5. สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

6. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ – สกุลตัวบรรจงหลังรูป ทุกรูป


ปริญญาโท (สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ พนักงานสายการบิน ชาวไทยที่ทำงานระหว่างประเทศ กลุ่มบุคคลที่ทำงานหน่วยงานการเดินเรือ และหน่วยงานประจำกลางทะเล)

ปริญญาโท    ยังไม่มีกำหนดเปิดรับสมัคร
 
(รับสมัคร On-line ทาง www.ru.ac.th/oasc) จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

สาขาที่เปิดสอน จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษา รายละเอียดเบื้องต้น หลักสูตรระดับปริญญาโท ได้ที่ลิงค์นี้

เอกสารหลักฐานการสมัคร  เตรียมหลักฐานการสมัครให้พร้อม เพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้     
    1. สำเนาปริญญาบัตร หรือใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบสำเนาใบเทียบวุฒิด้วย

     2. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวของประเทศนั้น ๆ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    4. สำเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสำเนา 2 ฉบับ และรับรองสำเนาถูกต้อง

    4.1 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปี ฯลฯ

    4.2 กรณีเป็นพระภิกษุให้ส่งสำเนาใบสุทธิทางพระหรือใบทราบฉายาแทนชื่อ

    4.3 กรณีทำงานเป็นพนักงานในหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ ให้แนบสำเนาบัตรพนักงานมาด้วย

    5. กรณีพำนักในต่างประเทศให้สำเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

    6. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีปกมีแขน ไม่สวมแว่นตากันแดด ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป โดยเขียนชื่อ – สกุล ตัวบรรจงหลังรูป ทุกรูป


วิธีการสมัครเรียน

สมัคร Online ทางอินเทอร์เนตผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ระบบจะเปิดให้สมัครได้ในช่วงที่เปิดรับสมัครเท่านั้น)

1. สมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.ru.ac.th/oasc เมื่อสมัคร On-line แล้วผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นของผู้สมัครพร้อมหลักฐานเอกสาร ประกอบการสมัครครบถ้วนทางไปรษณีย์ถึง

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตู้ปณ
. 1218  ปณฝ. รามคำแหง
BANGKOK 10241, THAILAND

2. หากไม่สามารถสมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ตได้ (ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดทำใบสมัครให้กับนักศึกษา Download จากหน้าเว็บ www.ru.ac.th/oasc หรือจากลิงค์นี้ สำหรับเเบบฟอร์มสมัครเรียนป.โท เเละ ลิงค์นี้เเบบฟอร์มสมัครเรียนป.ตรี ให้กรอกใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนส่งทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างต้น


หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่:

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้

ปริญญาตรี โทร: (662) 310 8196 – 7 แฟกซ์: (662) 310 8198 E-mail: oasc@ru.ac.th

ปริญญาโท โทร: (662) 310 8664 – 5 แฟกซ์: (662) 310 8198 E-mail: oasc_mm@ru.ac.th  หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก www.ru.ac.th/oasc

สถานที่จัดสอบ: จัดสอบที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศต่างๆ ดังนี้

ลุ่มประเทศภูมิภาคอเมริการเหนือ

 • ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี, นครนิวยอร์ก, นครลอสแอนเจลิส และ นครชิคาโก

 • ระเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา และ นครแวนคูเวอร์

 • ลุ่มประเทศยุโรป

 • ประเทศเบลเยียม ณ กรุงบรัสเซลส์

 • ประเทศฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส
 • ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบอร์ลิน และ นครแฟรงเฟริ์ต
 • ประเทศอิตาลี ณ กรุงโรม
 • ประเทศเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก
 • ประเทศสเปน ณ กรุงมาดริด
 • ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา
 • ประเทศเดนมาร์ก ณ กรุงโคเปนเฮเกน
 • ประเทศนอร์เวย์ ณ กรุงออสโล
 • ประเทศสาธารณรัฐฟินแลนด์ ณ กรุงเฮลซิงกิ
 • ประเทศโปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ
 • ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ กรุงเบิร์น
 • ประเทศสหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน
 • ประเทศไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรคยาวิค
 • ประเทศสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮล์ม
 • กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลียเเละนิวซีเเลนด์ เเละตะวันออกกลาง

 • ประเทศญี่ปุ่น ณ กรุงโตเกียว และนครโอซากา
 • ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปักกิ่ง นครกวางโจว และนครเซี่ยเหมิน
 • ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
 • ประเทศเวียดนาม ณ นครโฮจิมินห์
 • ประเทศอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการ์ตา
 • ประเทศนิวซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน
 • ประเทศบาห์เรน ณ กรุงมานามา
 • ประเทศโอมาน ณ กรุงมัสกัต
 • ประเทศเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล
 • ประเทศกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ
 • ประเทศสิงคโปร์
 • ประเทศอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
 • ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอร์รา และนครซิดนีย์
 • ประเทศรัฐกาตาร์ ณ กรุงโดฮา
 • ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ณ นครดูไบ
 • ประเทศไทย ณ ม.รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ

รามคำแหง...การศึกษาก้าวไกลไร้พรมแดน RU: Education without Frontiers

หมายเหตู : ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะถูกอัพเดท/เเก้ไขบ่อยๆ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนวันทีรับสมัครนักศึกษาใหม่ในทุกภาคการศึกษาและ/หรือมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลในเเต่ละหลักสูตร

 

คอมเมนต์   

 
0 #7 ดอแฉง 2559-06-07 02:36
อยู่โอซาก้า อยากเรียนรามอ่ะ :lol:
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #6 sadmin 2558-12-25 19:01
รบกวนอ่านรายละเ อียดด้านบน จะมีลิงค์ที่เกี ่ยวข้องค่ะ จะมีรายละเอียดค ่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวข้อง ค่าหน่วยกิต

การชำระเงินค่าล งทะเบียนชำระเป็ นเงินตามค่าบาทค ่ะ ตามปกตินักศึกษา จะโอนผ่านเเบงค์ ไทย (ในกรณีที่ไม่สา มารถทำได้ด้วยตน เอง ก็เเจ้งญาติให้จ ัดการให้) ถ้าจะโอนจากเเบง ค์ในต่างประเทศโ ดยตรง ควรเลือกใช้เงิน บาทในการโอน(ค่า โอนนักศึกษาเป็น ผู้รับผิดชอบค่ะ )

อ้างอิง Ratchanee:
อยากทราบหน่วยกิจอะค่ะว่า ต่างกันแบบไหน ถ้าลงที่ สมัครที่ญี่ปุ่น เงินเยนกี่บาทค่ะสำหรับ ป.ตรีค่ะ
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #5 Ratchanee 2558-12-25 16:32
อยากทราบหน่วยกิ จอะค่ะว่า ต่างกันแบบไหน ถ้าลงที่ สมัครที่ญี่ปุ่น เงินเยนกี่บาทค่ ะสำหรับ ป.ตรีค่ะ
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #4 sadmin 2558-10-11 13:10
หากคุณสมัครออนไ ลน์​เเล้ว.. ส่งเอกสารตามทาง ไปรษณีย์เเล้ว.. ลองโทรฯติดต่อม.รามฯเพื่อเเจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าเอกสารอาจถึงเมืองไทยช้ากว่ากำหนดที่เปิดรับสมัครจะมีปัญหาหรือไม่

เจ้าหน้าที่​สามารถให้คำเเนะนำได้ค่ะ.. โชคดีค่ะอ้างอิง Lalita:
สมัครวันนี้แล้วส่งเอกสารถึงช้ากว่ากำหนดจะมีปัญหาไหมค่ะ
พอดีเพิ่งทราบข่าว
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
+1 #3 Lalita 2558-10-11 12:58
สมัครวันนี้แล้วส่งเอกสารถึงช้ากว่ากำหนดจะมีปัญหาไหมค่ะ
พอดีเพิ่งทราบข่าว
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #2 sadmin 2557-07-06 21:39
สวัสดีค่ะ

ถ้าจะให้ดี สมัครผ่านระบบออ นไลน์ไว้ก่อน เเล้วค่อยยื่นเอ กสารที่รามฯน่าจ ะดีนะคะ..ชื่อคุ ณจะได้อยู่ในลิส ต์ เจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบได้ง่ายขึ้น..
โชคดีนะคะ ขอให้มีความสุขท ี่เมืองไทยค่ะ
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 
 
0 #1 Dakanda 2557-07-05 10:53
พอดีจะกลับเมือง ไทย ไปสมัครที่เมือง ไทยได้ไหมคะ่
รายงานไปยังผู้ดูแลระบบ
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

เว็บไทยต่างเเดนขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช

ไทยต่างแดนออนไลน์

ไทยต่างเเดนฉบับล่าสุด

หน้าปกเล่มล่าสุด

เรื่องเด่นในเล่ม

กิจกรรมพิเศษ

เหตุการณ์พิเศษ-คนพิเศษ

ข่าวชุมชนไทย

Facebook Page

ลิงค์สำนักข่าวเเละทีวีไทย

7 บทความแก้ไขล่าสุด

 • banisangif
  ร้านอาหารไทยบ้านอีสาน
 • ร้านอาหารไทยบ้านเเก้ว
 • ร้านอาหารไทยอยุธยา
 • บริการนำเที่ยวทั่วโทย
 • hmt1
  ไทยต่่างเเดนรับสร้างบ้าน
 • ตู่คาราโอเกะ